JmPsHywNpO1C9X3Bi_R_lw.jpg   

 

      

 

響起
 
增福增慧身心安康
 
      

       LIMgJzNBeLR34ERY_ehSvg.jpg


 

八仙齊拜年-合唱版            大拜年     

     

            

   

一個人不求大富大貴,只求家人健康、平安、快樂、幸福~

 

 點燈祈福平安幸福健康快樂
 
[彌勒賜福財] --- 線上佛力加持

 

14505291172432.jpg

請先點亮兩邊油燈,再依序點獻花,供香,獻果
誠心禮佛供佛,必蒙佛菩薩加護,業障消除,福慧增長
禮佛一拜,罪滅河沙,念佛一聲,福增無量
誠心禮佛 懺悔 供養後,再點按[祈求加持]黃色按鈕
彌勒菩薩就會加持賜福財

藥師佛  

 

南無藥師琉璃光如來

 


 藥師灌頂真言
南無消災延壽藥師佛 (三稱) 
南謨薄伽伐帝 
鞞殺社 
窶嚕薜琉璃 
缽喇婆 
喝囉闍也 
怛陀揭多耶 
阿喝囉帝 
三藐三勃陀耶 
怛姪他 唵 
鞞殺逝 鞞殺逝 
鞞殺社 鞞殺社 
三沒揭帝 莎訶藥師灌頂真言
 

解冤咒

~ 南無觀世音菩薩      唵嘛呢叭咪吽  

台灣.jpg         

願您平安

恭請

 九天宮楊戩仙師  眾仙佛  眾菩薩

南無本師釋迦牟尼佛如來 南無藥師琉璃光如來南無阿彌陀如來

佛恩廣大慈悲作主,

願以此持咒功德供養

九天宮楊戩仙師  眾仙佛  眾菩薩

南無釋迦牟尼佛如來南無藥師琉璃光如來南無阿彌陀如來,

再以此功德迴向十方三世一切眾生,

願為眾生解除疾苦,化解冤ㄐㄧㄝ願三界六道眾生離苦得樂,往生東方淨琉璃世界西方極樂世界

證得菩提。

再以此功德迴向 【隨喜眾格友】

 

【隨喜眾親友】宿世的冤親債主,願他們能離苦得樂,

往生東方淨琉璃世界西方極樂世界

證得菩提。

 解冤咒

解結解結解冤結。解了多生冤和業。洗心滌慮發虔誠。

         今對佛前求解結。藥師佛。藥師佛。消災延壽藥師佛。隨心滿願藥師佛。

迴向末學宿世冤家,消災解給~早登淨土~ 

准提咒 108次

稽首皈依蘇悉帝頭面頂禮七俱胝我今稱讚大準提唯願慈悲垂加護南無颯哆喃。

三藐三菩陀。俱胝喃。怛侄他。唵。折戾主戾。準提娑婆訶。

此福已得一切智摧伏一切過患敵生老病死猶波濤願度有海諸有情回向偈,

「願生西方極樂中,九品蓮花為父母, 花開見佛悟無生,不退菩薩為伴侶

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    平安
    全站熱搜

    鳳鳳幸福滿滿部落 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()